آوریل 10

+200 پترن افزایشی با تاییدیه
+100 پترن افزایشی در بسیاری از موارد
0 خنثی
-100 پترن کاهشی
-200 پترن کاهشی با تاییدیه

نوشته ای از admin

آوریل 08

نمونه کدهای مرتبط

https://github.com/gianlucamalato/machinelearning/

نوشته ای از admin